การสร้างงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายสาระการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

32201 การสร้างงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป                                    1.0  หน่วยกิต

ศึกษา ขั้นตอนการสร้างชิ้นงาน  ออกแบบชิ้นงาน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  การจัดการเกี่ยวกับโปรแกรม   ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ฝึกปฏิบัติ การออกแบบและสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป บูรณาการกับองค์ความรู้เนื้อหาต่างๆ การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปและสามารถสร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์ ที่บูรณาการกับองค์ความรู้ต่างๆแล้วนำเสนอข้อมูลอย่างมีประโยชน์ สร้างสรรค์  มีจิตสำนึกและความผิดชอบ

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดชั้นปี /ตัวชี้วัดช่วงชั้น

7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

8. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน

9. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

13. บอกข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: